Hof van Cassatie: Arrest van 25 September 1967 (België)

Date :
25-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670925-1
Role number :

Summary :

De personen op wie een bloedproef wordt toegepast en die, nadat de resultaten van de analyse van het op hem genomen bloedmonster hem bekend gemaakt zijn, een tweede analyse wil laten verrichten, moet daartoe een aanvraag zenden binnen de termijnen en overeenkomstig de vormen en voorwaarden gesteld bij de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959; het staat aan het door deze persoon gekozen erkend laboratorium of aan deze persoon zelf vrij aan het erkend laboratorium waar de eerste analyse werd verricht de overzending van het bloedmonster te vragen, overzending die niet afhankelijk is van een machtiging van de officier van het openbaar ministerie of van de onderzoekrechter. (Wetboek van strafvordering, art. 44bis; wet van 1 augustus 1899, art. 4bis en 4ter; wet van 15 april 1958, art. 1 en 4; koninklijk besluit van 10 juni 1959, art. 9 en 10.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.