Hof van Cassatie: Arrest van 26 Januari 1968 (België)

Date :
26-01-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680126-2
Role number :

Summary :

De gemeentebesturen zijn verplicht aan de Nationale Kas voor oorlogspensioenen, opgericht bij de wet van 23 januari 1925, bericht te geven van het overlijden van iedere rechthebbende op pensioen, rente of toelage, alsmede van elke verandering van de toestand of van het adres en van elke wijziging in de samenstelling van het gezin der belanghebbende, welke van aard zijn derzelver rechten en de daarmede verbandhoudende verplichtingen van de Staat te niet te doen, te verminderen of te verhogen. (Wet van 23 januari 1925, art. 12.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.