Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 1969 (België)

Date :
27-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690327-1
Role number :

Summary :

De gerechtelijke handelingen waarvoor de leidend ambtenaar van het Fonds voor beroepsziekten, dit Fonds vertegenwoordigt en geldig in naam en voor rekening van dit Fonds optreedt, zonder zulks door een beslissing van het beheerscomité te moeten staven, zijn die welke deze ambtenaar vervult in het raam van het dagelijks beheer dat hem krachtens artikel 14 van de wet van 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten wordt toegekend, welk beheer overeenkomstig artikel 14 door het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.