Hof van Cassatie: Arrest van 28 Januari 1992 (België). RG 4700

Date :
28-01-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19920128-13
Role number :
4700

Summary :

De regel van het Wegverkeersreglement, naar luid waarvan iedere bestuurder voorrang moet verlenen aan de van rechts komende bestuurder, is onder meer van toepassing wanneer in evenwijdige files rijdende voertuigen wegens de aanwezigheid op de rijbaan van een stilstaand of geparkeerd voertuig verplicht zijn op één file te komen. ( Art. 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement. )

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 mei 1990 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat het cassatieberoep beperkt is tot de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering;
Over het middel : schending van de artikelen 9.3, 9.5, 12.3.1 en 12.4 van het Wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de oorspronkelijke veroordeling hoofdens inbreuk op het artikel 12.4 van het A.V.R. bevestigt op grond van de overweging "dat uit de gemeenschappelijke ongevalsschets op het aanrijdingsformulier blijkt dat het verkeer in file geschiedde, en dit trouwens ter plaatse, bij normale verkeersdrukte, op het ogenblik van de aanrijding, normaal is en toegelaten art. 9.5.2 Wegverkeersreglement" en dat "zo het voorbijrijden van een stilstaand voertuig niet steeds als een maneuver kan beschouwd worden, dit wel het geval is wanneer de voorbijrijdende bestuurder van file verandert zoals in casu";
terwijl, het louter voorbijrijden van een hindernis op de rijbaan (in casu een gestationeerd of geparkeerd voertuig), gewoon om zijn weg te vervolgen, geen verandering van file uitmaakt, welke de niet (lees : meest) rechtsrijdende bestuurder (zoals het behoort art. 9.3 A.V.R.) zou verplichten de voorrang te laten aan de meer links rijdende bestuurder; het tegenovergestelde is eerder waar (art. 12.3.1 A.V.R.); het feit dat het verkeer "in file" - de rechtbank zegt niet "in files" - hieraan niets verandert; de opvatting van de rechtbank er op neerkomt een "premie" (voorrang) toe te kennen aan de bestuurder die, zoals de heer Janssens, links houdt, ook al dient hij niet links af te slaan, ten nadele van diegene, die, conform de wettelijke verplichting, behoorlijk rechts houdt :
Overwegende dat, wanneer omwille van de aanwezigheid op de rijbaan van een stilstaand of geparkeerd voertuig oorspronkelijk naast elkaar in file rijdende voertuigen verplicht zijn zich - geheel of gedeeltelijk - in één file te voegen om het stilstaande of geparkeerde voertuig voorbij te rijden, de meest rechts rijdende bestuurder voorrang van doorgang geniet; dat in die feitelijke omstandigheden het uitwijken naar links van het meest rechts rijdende voertuig, dat gezien die omstandigheden in die rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van file en geen maneuver uitmaakt in de zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de appelrechters door hun redengeving hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre uitspraak wordt gedaan op de tegen eiser ingestelde strafvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.