Hof van Cassatie: Arrest van 28 Juni 1979 (België)

Date :
28-06-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790628-8
Role number :

Summary :

Wanneer de verweerder tegen de voorziening een middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt op grond dat de eiser het aan de verweerder bij de betekening afgegeven afschrift van diens cassatieverzoekschrift niet heeft ondertekend en vervolgens verklaart afstand te doen van dat middel, mag het Hof zodanig middel niet ambtshalve opwerpen <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.