Hof van Cassatie: Arrest van 28 November 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
28-11-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671128-1
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Het Hof van beroep dat vaststelt, eensdeels, dat uit de door de belastingschuldige zelf gedane berekeningen blijkt dat de meldingen van zijn boekhouding niet betrouwbaar zijn en, anderdeels, dat de juistheid van andere meldingen niet is bewezen, aangezien de belastingschuldige weigert de bescheiden voor te leggen waardoor hij ze kan rechtvaardigen, keert aldus de bewijslast niet om en beslist wettelijk dat, vermits de belastingschuldige geen bewijskrachtige gegevens heeft voorgelegd, de administratie het recht had de belastbare inkomsten te bepalen door middel van een vergelijking met de normale winsten of baten van soortgelijke belastingplichtigen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.