Hof van Cassatie: Arrest van 28 September 1979 (België)

Date :
28-09-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790928-1
Role number :

Summary :

De beslissing die, onder verwijzing naar een akte, alle bepalingen van een overeenkomst beweert weer te geven, doch slechts enkele bepalingen ervan vermeldt en een bepaling uit die akte weglaat, miskent aldus de bewijskracht van die akte. ( Artt. 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.