Hof van Cassatie: Arrest van 29 Januari 1979 (België)

Date :
29-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790129-7
Role number :

Summary :

De voorziening in cassatie tegen de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad over het bezwaar van een belastingplichtige inzake directe gemeentebelastingen moet, op straffe van verval, binnen tien dagen betekend worden aan de partij tegen wie zij is gericht <1>. (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 wet 18 maart 1874; art. 16 wet 22 juni 1877.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.