Hof van Cassatie: Arrest van 29 November 1973 (België)

Date :
29-11-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731129-7
Role number :

Summary :

Het bedrag van de fictieve rente die voortvloeit uit de omzetting van de kapitalen en vergoedingen waarvan sprake in artikel 92, par. 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen moet integraal worden belast, gezamenlijk met de andere inkomsten van het belastbaar tijdperk, elk jaar, vanaf de betaling of de toekenning van het bedrag dat de rente vormt, tot het overlijden van de belastingplichtige, zonder het jaar van betaling of toekenning uit te sluiten. ( Art. 92, par. 2 W.I.B. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.