Hof van Cassatie: Arrest van 4 Juni 1970 (België). RG 197

Date :
04-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700604-2
Role number :
197

Summary :

De bepaling van artikel 28, 1e lid, van de op 28 september 1931 gecoördineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, inzake verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de bij deze wetten bepaalde vergoedingen, raakt de openbare orde; een afstand van de verkregen verjaring of een bedongen schorsing van de verjaringstermijn heeft geen uitwerking.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.