Hof van Cassatie: Arrest van 4 Maart 1969 (België)

Date :
04-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690304-3
Role number :

Summary :

De in een nijverheidsbedrijf, handelsbedrijf of landbouwbedrijf belegde activa zijn die welke terzelfdertijd tot bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en onderworpen zijn aan alle risico's van de onderneming door toedoen van haar eigenaar of met zijn toestemming. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 25, alinéa 1, 1°, en 27, alinéa 1, lid 1.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.