Hof van Cassatie: Arrest van 5 December 1967 (België)

Date :
05-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671205-3
Role number :

Summary :

Als een vooziening inzake directe belastingen is ingesteld door een gehuwde vrouw en deze de voorziening heeft betekend aan haar man, hem hierbij aanmanende haar te machtigen om in rechte op te treden, is het Hof bevoegd om, in afwezigheid van de man, eiseres machtiging te verlenen om in rechte op te treden met het oog op het cassatiegeding.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.