Hof van Cassatie: Arrest van 5 Juni 1970 (België)

Date :
05-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700605-2
Role number :

Summary :

Artikel 23, alinéa 1, 2°, van boek II, titel I, van het Wetboek van koophandel - gecoördineerde wetten op de zee- en binnenvaart - bepaalt in algemene bewoordingen dat op het schip, op de vracht verdiend gedurende de reis, tijdens welke de schuldvordering ontstaan is, en op het toebehoren dat het nader omschrijft, bevoorrecht zijn de schuldvorderingen voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst van de kapitein, het scheepsvolk en de overige personen welke zich in dienst van het schip aan boord bevinden, zodat de moratoire interesten verschuldigd op het bedrag van deze schuldvorderingen begrepen zijn onder genoemd voorrecht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.