Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1981 (België). RG 6465

Date :
05-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810305-2
Role number :
6465

Summary :

Wettig is het arrest van een hof van beroep dat, met toepassing van art. 544 B.W. en wegens verbreking van een bestaand evenwicht tussen naburige erven, niet enkel de Belgische Staat en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, maar ook een vennootschap in vaste goederen in solidum veroordeelt om een vergoeding te betalen aan de eigenaar van een onroerend goed, dat was beschadigd ten gevolge van werken aan naburige gebouwen, aangezien die drie partijen de bouwwerken hebben doen uitvoeren, wanneer het vaststelt dat, ook al waren de grondwerken, t.w. de oorzaak van de schade, uitgevoerd op een terrein waarvan die vennootschap geen eigenares was of waarop zij geen ander recht bezat, en ook al was zij niet de opdrachtgever geweest bij de uitvoering van die grondwerken, die evenwel aan een gemeenschappelijke aannemer werden toevertrouwd, die werken niettemin zijn uitgevoerd met haar instemming en met volle kennis van zaken en dat zij onmisbaar waren voor het bouwen van een onroerend goed, op haar eigen terrein, naast het beschadigde gebouw (1).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.