Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1985 (België). RG 8778

Date :
05-11-1985
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19851105-14
Role number :
8778

Summary :

Wanneer de Raad en de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap in het Vlaamse Gewest optreden ter uitoefening van de bevoegdheden van de gewestorganen voor de aangelegenheden bedoeld in art. 107quater Grondwet, doen zij dat ter uitoefening van een attribuut van de rechtspersoonlijkheid van het Vlaamse Gewest. ( Art. 1, par. 1, tweede lid, en 3, eerste lid, van de Bijzondere Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.