Hof van Cassatie: Arrest van 6 Januari 1975 (België)

Date :
06-01-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750106-3
Role number :

Summary :

Wanneer voor een correctionele rechtbank tegen een minderjarige, die op het ogenblik van de feiten meer dan 16 jaar en minder dan 18 jaar oud was, vervolgingen ingesteld worden wegens overtreding van de artikelen 418, 419 of 420 van het Strafwetboek, van het verkeersreglement of van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, moeten de debatten in raadkamer plaatshebben. ( Art. 36bis wet van 8 april 1965 ).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.