Hof van Cassatie: Arrest van 6 Mei 1969 (België)

Date :
06-05-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690506-3
Role number :

Summary :

Artikel 1083 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk het Hof ambtshalve samenvoegt de voorzieningen welke door twee partijen tegen dezelfde beslissing worden ingesteld, is thans niet toepasselijk inzake directe belastingen, daar artikel 2 van bedoeld wetboek nog niet van kracht is. Nu artikel 2 van het besluit van 15 maart 1815 sinds 1 januari 1969 opgeheven werd bij artikel 14, 23°, vervat in artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, schrijft geen enkele wetsbepaling uitdrukkelijk de samenvoeging meer voor van de voorzieningen inzake directe belastingen. Het Hof kan niettemin deze samenvoeging bevelen in het belang van een goede rechtsbedeling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.