Hof van Cassatie: Arrest van 6 Oktober 1970 (België)

Date :
06-10-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701006-2
Role number :

Summary :

De winsten of baten die met name, voortvloeien uit enigerlei verrichting, zelfs occasioneel of toevallig, buiten de uitoefening van een in artikel 20 bedoelde bedrijfsactiviteit, maar met uitsluiting van de normale verrichtingen van beheer van een privaat vermogen, zijn, luidens artikel 67, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, als diverse inkomsten onderworpen aan de personenbelasting. (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.