Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1975 (België). RG 19310

Date :
07-03-1975
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750307-1
Role number :
19310

Summary :

Het verbod van dwanguitoefening tegen de persoon en van het binnendringen in het gebied van de persoonlijkheid maakt een algemeen rechtsbeginsel uit. Dit verbod houdt in dat, buiten de door de wet bepaalde gevallen, elke fysische dwanguitoefening op een persoon, onder meer om hem tot een daad te dwingen of zich aan een lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is. Dit rechtsbeginsel verbiedt niet het deskundigenonderzoek waarvan een persoon het voorwerp uitmaakt, onder andere inzake echtscheiding, voor zover die persoon niet gedwongen wordt zich aan zulk onderzoek, onder meer een psychiatrisch onderzoek, te onderwerpen als hij er niet in toestemt en met dien verstande dat de rechter die het eindvonnis wijst, niet vermag uit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.