Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1978 (België)

Date :
07-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781107-3
Role number :

Summary :

Wettelijk verantwoord is het vonnis dat de beklaagde veroordeelt wegens vluchtmisdrijf op grond dat dit misdrijf een ogenblikkelijk misdrijf is en uit het geheel van de voorgelegde beoordelingselementen blijkt dat de beklaagde, wetend dat het door hem bestuurde voertuig oorzaak was van dan wel aanleiding was tot een ongeval op een openbare plaats, de vlucht heeft genomen om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken en de bij conclusie aangevoerde omstandigheden dat hij zijn wagen niet had verborgen, niets afdoet aan het feit dat hij na het ongeval zonder meer is verder gereden <1>. (Art. 33 Wegverkeerswet.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.