Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1975 (België)

Date :
08-12-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751208-3
Role number :

Summary :

Wanneer het Hof van cassatie vaststelt dat de omstandigheden waarvan sprake in het verzoekschrift wegens gewettigde verdenking van de beklaagde, nl. dat een emeritus magistraat van een hof van beroep, vader van de burgerlijke partij, o.a. bij de onderzoeksmagistraat is tussengekomen, samen met de betrekkingen tussen de magistraten van eenzelfde rechtscollege, onder wie de emeriti magistraten, van die aard zijn dat zij bij de eiser en bij derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan t.o.v. het hof van beroep, waarbij de zaak thans aanhangig is, verwijst het de zaak naar een ander hof van beroep (1). ( Artt. 542 en 545 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.