Hof van Cassatie: Arrest van 8 Februari 1979 (België)

Date :
08-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790208-1
Role number :

Summary :

De rechter dient het bedrag van de schade ex aequo et bono vast te stellen wanneer geen enkele partij gegevens verschaft of kan verschaffen voor een juiste schatting van die schade; die wijze van schatting mag hij derhalve niet aanwenden als de partij die beweert benadeeld te zijn, de gegevens niet wil voorleggen waarover zij beschikt en op grond waarvan het bedrag van de schade juist kan worden vastgesteld, of die ertoe kunnen bijdragen het ex aequo et bono te ramen bedrag zo juist mogelijk te schatten. (Art. 1382 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.