Hof van Cassatie: Arrest van 9 December 1974 (België)

Date :
09-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741209-7
Role number :

Summary :

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de minister van Justitie, vernietigt het Hof het vonnis van de correctionele rechtbank, waarbij de beklaagde tot 100 frank geldboete wordt veroordeeld om, buiten de gevallen omschreven in hoofdstuk III van titel IX van boek II van het Strafwetboek, opzettelijk andermans roerende eigendommen te hebben beschadigd of vernield; het verwijst de zaak naar een andere correctionele rechtbank. ( Art. 559-1° S.W.; artt. 427 en 441 Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.