Hof van Cassatie: Arrest van 9 Februari 1978 (België)

Date :
09-02-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780209-5
Role number :

Summary :

De bepaling van artikel 703, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke de partij tegen wie een akte van rechtspleging namens een rechtspersoon wordt ingeroepen, het recht heeft om in elke stand van het geding te eisen dat deze rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn, wanneer die identiteit niet wordt vermeld in de akte, en het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vordering niet is voldaan, hebben tot doel aan die partij de mogelijkheid te bieden de inlichtingen te verkrijgen waarop zij recht heeft (3).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.