Hof van Cassatie: Arrest van 9 Februari 1978 (België). RG 14684

Date :
09-02-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780209-7
Role number :
14684

Summary :

De termijn voor de verschijning die, volgens artikel 1057, 7° Ger. W., in de akte van hoger beroep moet worden vermeld en die, krachtens de artikelen 707 en 1042 van dit wetboek, minimum acht dagen bedraagt, is een termijn gedurende welke geen verstek kan worden gevorderd tegen de geintimeerde aan wie die termijn wordt toegekend om ter griffie zijn verklaring van verschijning te doen. Krachtens de artikelen 52 en 53 van ditzelfde wetboek wordt die minimumtermijn gerekend vanaf de dag na die van de akte van hoger beroep en eindigt, in de regel, bij het verstrijken van de achtste dag.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.