Hof van Cassatie: Arrest van 9 Januari 1973 (België)

Date :
09-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730109-1
Role number :

Summary :

De termijn van acht dagen die bij artikel 16bis van de wet van 27 november 1891, gewijzigd bij die van 6 augustus 1971, aan de correctionele rechtbank is opgelegd om uitspraak te doen over het hoger beroep tegen een vonnis waarbij een landloper ter beschikking van de Regering wordt gesteld, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; geen enkele wettelijke bepaling beveelt dat bij niet-inachtneming van die termijn de kennisneming van de zaak aan de rechtbank onttrokken wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan de vrijheidsberoving van de betrokkene.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.