Hof van Cassatie: Arrest van 9 Juni 1976 (België)

Date :
09-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760609-8
Role number :

Summary :

Onder gezinslid dat de hoedanigheid van gedeporteerde heeft in de zin van artikel 12, par. 1, 5°,bis, lid 3, c, van de dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1974, moet worden verstaan het gezinslid dat het wettelijk statuut van gedeporteerde heeft.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.