Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1969 (België)

Date :
09-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691009-1
Role number :

Summary :

Het loon dat tot grondslag strekt voor de vaststelling van de vergoedingen tot herstel van de schade voortspruitend uit beroepsziekten is, overeenkomstig artikel 46 van de wet van 24 december 1963, de werkelijke vergoeding die werd toegekend aan de getroffene gedurende het jaar dat aan het begin van de arbeidsongeschiktheid voorafging, zelfs indien deze ongeschiktheid begonnen is meer dan een jaar voor de 1e januari 1964, datum vanaf welke de ziekte waaraan de getroffene lijdt aanleiding geeft tot de in genoemde wet bedoelde vergoedingen. ( Wet van 24 december 1963, art. 46, al. 1 en 77, en gecoördineerde wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, art. 6. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.