Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1969 (België)

Date :
09-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691009-2
Role number :

Summary :

De rechtsvordering tot ophouding bedoeld bij het koninklijk besluit nr 55 van 23 december 1934, welke tegen twee verweerders werd ingesteld wegens handelingen strijdig met de eerlijke gebruiken inzake handel of nijverheid door een van hen gepleegd, in het belang en op het verzoek van de andere die daarenboven persoonlijk aan deze handelingen had deelgenomen, is niet ondeelbaar onder hen en kan derhalve niet onontvankelijk worden verklaard in zover zij gericht is tegen de tweede, om de enkele reden dat zij niet ontvankelijk is tegen de eerste.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.