Raad van State: Arrest van 12 Maart 1975 (België)

Date :
12-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750312-8
Role number :

Summary :

Zodra de aanvrager van de bouwpremie de bij koninklijk besluit van 10 augustus 1967 vastgestelde objectieve voorwaarden vervult, heeft hij recht op de aangevraagde premie. Uit het feit dat de bouwpremies bij ministerieel besluit worden toegekend, volgt niet dat de beslissing van de minister het recht op de premie doet ontstaan. De minister kan enkel vaststellen dat aan de voorwaarden is voldaan en het bestaan van het recht erkennen. De verzoeker die, tot staving van zijn beroep tegen de beslissing waarbij hem de bouwpremie wordt geweigerd, aanvoert dat hij voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de premie, maakt een geschil aanhangig omtrent een subjectief recht op het verkrijgen van de premie. De gewone rechtbanken zijn bevoegd om van een dergelijk geschil kennis te nemen; deze bevoegdheid sluit die van de Raad van State uit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.