Raad van State: Arrest van 2 Juli 1979 (België). RG 66280;66285

Date :
02-07-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790702-1
Role number :
66280;66285

Summary :

De brief waarbij de Minister van Financiën er zich toe beperkt inlichtingen te verstrekken omtrent de inhoud van een beslissing van de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen en over de wijze waarop daartegen kan worden opgekomen, bevat geen voor vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling. De Raad van State stelt ambtshalve de onontvankelijkheid van het beroep vast. De Raad van State wijst ambtshalve op zijn onbevoegdheid om een tegenstrijdigheid recht te zetten, welke zou vastgesteld worden in een administratieve beslissing in betwiste zaken. De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een eis tot schadevergoeding welke gesteund is, hetzij op een gebrekkige of nalatige werking van de administratie, hetzij op een verkeerde interpretatie of toepassing van de wet door diezelfde administratie.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.