Raad van State: Arrest van 27 Juli 1979 (België). RG 75/41

Date :
27-07-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790727-2
Role number :
75/41

Summary :

De gelding van een in een voorschrift opgenomen begripsbepaling overleeft in zekere zin de opheffing van dat voorschrift, indien een ander voorschrift, dat na vorenbedoelde opheffing van kracht is, voor het bepalen van de betekenis van een in dat voorschrift vervat begrip uitdrukkelijk of impliciet verwijst naar het opgeheven voorschrift, aangezien door die verwijzing de gegeven bepaling uit het opgeheven voorschrift in het verwijzend voorschrift uitdrukkelijk of impliciet wordt opgenomen. Dit is het geval voor het begrip "werkgever", opgenomen in artikel 19, alinéa 3, van de wet van 29 juni 1976, dat, ook na de opheffing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 1976, de gelding van de begripsbepaling van "werkgever" in dat opgeheven artikel voor de toepassing van artikel 19, alinéa 3, verlengt. Onder "werkgever" in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de zelfstandige en de helper in de zin van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967. De "hoofdbetrekking" waarvan sprake in artikel 19, alinéa 4, van de wet van 29 juni 1976 kan alleen een hoofdbetrekking in de privé-sector zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.