Raad van State: Arrest van 9 Maart 1973 (België). RG 84/1293

Date :
09-03-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730309-2
Role number :
84/1293

Summary :

Als arbeidsdagen komen enkel in aanmerking diegene waarvoor de inhoudingen voor sociale zekerheid op de uitbetaalde lonen werden gedaan (K.B. van 20 december 1963, art. 121, alinéa 1, eerste lid). De commissie van beroep inzake werkloosheid die, in een geschil tussen de aanvrager om werkloosheidsuitkering en de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, een beslissing neemt omtrent de vraag of bepaalde door de aanvrager gepresteerde arbeidsdagen in aanmerking kunnen worden genomen voor de toekenning van werkloosheidsuitkering, doet uitspraak over een geschil dat niet hetzelfde is als het geschil dat tussen andere partijen was ingezet en dat namelijk tussen de aanvrager om werkloosheidsuitkering en zijn werkgever door de handelsrechtbank werd beslecht in verband met de vraag op hoeveel jaren dienst de betrokkene, aan wiens diensten een einde was gemaakt, zich kon beroepen om de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn dienovereenkomstig vast te stellen. De in het buitenland verrichte arbeid komt in aanmerking wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die in België aanleiding zou geven tot betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen (K.B. van 20 december 1963, art. 121, alinéa 1, derde lid). Wanneer de commissie van beroep de hoedanigheid van beheerder van de aanvrager om werkloosheidsuitkering alleen heeft aangenomen voor de door hem in het buitenland verrichte arbeid, en zij derhalve weigert hem voor die arbeid als bediende te erkennen, hoeft zij niet te onderzoeken of de (volgens de aanvrager) in het buitenland als bediende verrichte arbeid was verricht in een betrekking die in België aanleiding zou geven tot betaling van bijdragen voor sociale zekerheid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.