Hof van Beroep: Arrest van 3 Februari 1976 (Bergen (Bergen)). RG 78/6710

Date :
03-02-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760203-5
Role number :
78/6710

Summary :

Er is geen samenhang tussen eensdeels de verplichting voor de geneesheer een getuigschrift voor verstrekte hulp uit te reiken en anderdeels de verplichting voor de zieke aan de geneesheer honorarium te betalen. De patient _ of hij die zou optreden als rechtverkrijgende _ mag de exceptie non adimpleti contractus niet aanvoeren als de geneesheer verzuimt of weigert het getuigschrift voor verstrekte hulp uit te reiken, en ertoe gehouden de honoraria te betalen. Door te volharden in het niet-uitreiken aan de rechtverkrijgende van de duplicaten of afschriften van de getuigschriften voor verstrekte hulp, hoewel hij bij machte was aan het verzoek van de rechtverkrijgende te voldoen, heeft de geneesheer deze in de onmogelijkheid gesteld de betaling van de verzekeringsinstelling te bekomen aangezien deze het recht heeft zich te beroepen op de verjaring na twee jaar waarin is voorzien bij artikel 106 van de wet van 9 augustus 1963. Als vergoeding voor de schade die de rechtverkrijgende heeft geleden, in noodzakelijk oorzakelijk verband met de begane fout, moet de geneesheer derhalve de som betalen die de verzekeringsinstelling had moeten betalen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.