Hof van Beroep: Arrest van 5 November 1991 (Bergen (Bergen)). RG 83/1635;83/2198

Date :
05-11-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911105-5
Role number :
83/1635;83/2198

Summary :

1. Wanneer een vader die gewikkeld is in een echtscheidingsprocedure en geconfronteerd met een duidelijke en negatieve terughoudenheid vanwege zijn echtgenote, dewelke zij uit door een moedwillige en actieve houding, haar dient te overhalen van de dringende noodzakelijkheid van veelvuldige en uitgebreide kontakten met hun vader teneinde te kunnen komen tot een evenwichtige ontplooiing en een welslagen in het leven als volwassen man en vrouw, is het geboden het bezoekrecht van de vader te koppelen aan een dwangsom t.b.v. 5.000 B.F. per vastgestelde niet-naleving door de moeder. 2. Wanneer het zich voordoet dat de kinderen van ouders gewikkeld in een echtscheidingsprocedure nog steeds hun vader niet hebben teruggezien omwille van het gedrag van de moeder die geen verzoenings- en dialooggezinde houding aanneemt, is het raadzaam om vooraleer een eventuele wijziging aan te brengen aan het hoederecht over de kinderen, beide ouders uit te nodigen tot echtscheidingsbemiddeling teneinde hun relationele problemen te effenen en dit in het belang van de drie kinderen. 3. Het is aangewezen om na het mislukken van de poging tot echtscheidingsbemiddeling een medisch-psychologische expertise te bevelen en de experten de opdracht geven om, meer bepaald, de drie kinderen en hun vader de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten in een begeleidingscentrum om zich te kunnen uiten teneinde de out rafeling uit te lokken van de actuele konflictueuze situatie; om de vader en de drie kinderen eveneens toe te laten tijdens de zomervakantie op zijn minst één week vakantie samen door te brengen en tenslotte aan het Hof alle maatregelen voor te stellen teneinde de kontakten tussen beide partijen en de vader en zijn drie kinderen te normaliseren. 4. Wanneer blijkt uit het expertise rapport en het verhoor van de door het Hof aangeduide medisch-psychologische de en dat de kinderen zich in een situatie bevinden die bestaat uit groot psychologische beed en gevaar wanneer zij zich in het milieu van de moeder bevinden, door haar vijandigheid tegender haar echtgenoot en doordat deze kinderen duidelijk opgemaakt worden tegen hun vader zouden zij een andere omgeving moeten kunnen vinden, waar kalm te heerst en naar ze zich kunnen ontspannen en ontplooien in aanwezigheid van personen die hen kunnen begrijpen, zonder dat ze zich aangevallen of bedreigd voelen. In deze omstandigheden is het geboden de vader het voorlopig beheer over de persoon en goederen van de drie gemeenschappelijke kinderen toe te vertrouwen en hem akte te verlenen van zijn engagement de aanbevelingen van de deskundigen op te volgen en, meer bepaald, toe te laten de drie kinderen in een neutraal milieu kunnen leven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.