Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 28 Maart 1975 (Brugge). RG 1405

Date :
28-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750328-5
Role number :
1405

Summary :

De bevoegdheid van de rechter wordt in hoofdorde bepaald door hetgeen in de akte van rechtsingang vermeld is; elke gebeurtenis die zich in het geding na de dagvaarding voordoet, heeft in principe geen invloed meer op de bevoegdheid van de rechter. De in art. 563 Ger. W. bedoelde uitbreiding van de bevoegdheid in geval van tegenvordering kan niet, zoals het bij aanhangigheid of samenhang mogelijk is, op een exceptie van onbevoegdheid en op een geschil van bevoegdheid uitlopen. De voor de hoofdvordering bevoegde rechter (ten deze de vrederechter) moet zelf nagaan, of de wet hem krachtens de artt. 9 en 563 Ger. W. toestaat al dan niet zijn bevoegdheid uit te breiden tot de tegenvordering door nl. deze tegenvordering al dan niet te aanvaarden, d.w.z. te oordelen of ze ontvankelijk is op grond van het al dan niet samenhangend karakter ervan.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.