Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 17 Januari 1974 (Brugge)

Date :
17-01-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740117-2
Role number :

Summary :

Art. 2 al. 2 S.W. is niet toepasselijk betreffende de strafbepalingen van de EEG-verordening nr. 543/69 dd. 25 maart 1969, gewijzigd door verordening nr. 515/72, toepasselijk gemaakt door het K.B. van 7 mei 1973. De oorspronkelijke strafwet werd niet opgeheven. Temeer is art. 2 al. 2 S.W. niet toepasselijk wanneer het gaat om beschikkingen van veranderlijke en tijdelijke aard, hetgeen in casu het geval is.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.