Arbeidshof: Arrest van 13 Juni 1974 (Brussel). RG 3526

Date :
13-06-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740613-8
Role number :
3526

Summary :

De schending van een politiek recht, zoals het recht op Kinderbijslag, door de bestuurlijke overheid, kan aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. De bestuurlijke overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden bij foutieve interpretatie van wetteksten, wanneer deze wegens hun ingewikkeldheid zelfs onenigheden zouden veroorzaken bij terzake gespecialiseerde personen moesten deze in gelijkaardige omstandigheden als het Bestuur geroepen zijn om het vraagpunt op te lossen; Wanneer daarentegen geen ernstige juridische moeilijkheid of interpretatie van wetteksten ten grondslag liggen van het behandelen van de aanspraak op een politiek recht, kan het niet-inwilligen der aanvraag zijn oorzaak vinden in een nalatigheid van de betrokken dienst, die van rechtswege geacht wordt de van kracht zijnde wettelijke voorschriften toe te passen. De niet-uitbetaling van een niet ernstig betwistbaar en vaststaand recht op kinderbijslag, schept in hoofde van de aanvrager, vanaf de datum der aanvraag, een recht op schadevergoeding, aangezien de kinderbijslag van rechtswege eisbaar is bij de vervulling der gestelde voorwaarden, die gedekt wordt door de toekenning van vergoedende interesten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.