Arbeidshof: Arrest van 15 December 1981 (Brussel). RG 75/41

Date :
15-12-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811215-12
Role number :
75/41

Summary :

De werkgever die van plan is een beschermde werknemer om een dringende reden te ontslaan, moet de arbeidsrechtbank daarvan op de hoogte brengen binnen drie werkdagen na de kennisneming van het feit dat de dringende reden uitmaakt. De omstandigheid dat de feiten die aan de werknemer worden verweten sedert verscheidene weken door een lid van de werkgeversafvaardiging in het comité voor veiligheid en gezondheid gekend waren, houdt niet noodzakelijkerwijs de laattijdigheid van het verzoek in. Het mandaat dat aan de afgevaardigde van de werkgever wordt toegekend, is beperkt tot de materies die onder het comité voor veiligheid en gezondheid ressorteren en houdt niet automatisch de bevoegdheid in om personeel aan te werven en te ontslaan; een dergelijke bevoegdheid kan alleen voortvloeien uit functies die in de onderneming werkelijk worden uitgeoefend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.