Arbeidshof: Arrest van 20 December 1974 (Brussel)

Date :
20-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741220-1
Role number :

Summary :

De gedragingen die enkel inbreuken uitmaken op de bepalingen van titel I van het bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 29 september 1947 vastgesteld Algemeen Reglement kunnen niet tot het sociale strafrecht gerekend worden; deze bepalingen hebben immers betrekking op de volksgezondheid en de openbare veiligheid; ze hebben voor doel alle personen te beschermen en niet enkel de personen in hun eventuele hoedanigheid van werknemers. De arbeidsgerechten zijn slechts bevoegd voor de burgerlijke geschillen die het gevolg zijn van de overtredingen bedoeld bij art. 1, 23° van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten, d.w.z. op voorwaarde dat de inbreuk gepleegd wordt door een werkgever.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.