Arbeidshof: Arrest van 20 Mei 1974 (Brussel). RG 2130

Date :
20-05-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740520-5
Role number :
2130

Summary :

De vergoeding van een arbeidsongeval is definitief bepaald wanneer ze is vastgesteld bij een akkoord dat door een in kracht van gewijsde gegane vonnis werd gehomologeerd of bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen. In casu werd een akkoord gesloten tussen partijen. Dit akkoord werd gehomologeerd bij beslissing van 27 maart 1969 uitgaande van de bevoegde rechter. Deze op verzoek van partijen getroffen beslissing zijnde in kracht van gewijsde gegaan voor 1 januari 1972, kon artikel 39 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 geen toepassing vinden. Toepassing van dit artikel kon niet bekomen worden door het instellen van een vordering tot herziening van het gehomologeerd akkoord binnen de wettelijke termijn van drie jaar _ in casu voor 28 maart 1972 _ daar de eis tot herziening slechts kan gericht zijn op het doen vermeerderen of verminderen van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.