Arbeidshof: Arrest van 24 Juli 1979 (Brussel). RG 75/50706;75/51577

Date :
24-07-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790724-1
Role number :
75/50706;75/51577

Summary :

Wanneer een der partijen bij een arbeidsovereenkomst voor bedienden aan de andere partij de verbreking van de arbeidsbetrekkingen betekent met een opzeggingstermijn waarvan zij zonder voorbehoud de duur bepaalt en de andere partij haar instemming met die termijn niet betuigt, is de rechter niet meer bevoegd om de opzeggingstermijn te bepalen maar kan hij alleen de vervangende vergoeding vaststellen voor de opzeggingstermijn die had moeten worden in acht genomen. De bepaling van de opzeggingstermijn is een definitieve handeling die alleen kan worden gewijzigd door een akkoord tussen partijen en die bijgevolg niet kan worden gewijzigd noch door de partij die de overeenkomst verbreekt, noch door de rechter. Vanaf het ogenblik dat de duur van de opzeggingstermijn door een der partijen bij de arbeidsovereenkomst voor bedienden definitief is bepaald, ontstaat, op de dag van de betekening van de opzegging, voor de andere partij het recht om in rechte een aanvullende vergoeding te vorderen, maar dat recht is opgeschort tot de beëindiging van de arbeidsbetrekkingen tussen partijen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.