Arbeidshof: Arrest van 24 Juli 1979 (Brussel). RG 2209

Date :
24-07-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790724-2
Role number :
2209

Summary :

Artikel 13bis van de gecoördineerde wetten is duidelijk en niet vatbaar voor interpretatie. Wanneer een persoon (meestal "promotor" genoemd) een verbintenis in naam van een vennootschap in vorming aangaat wordt ofwel de vennootschap opgericht en neemt zij de verbintenis over, in welk geval alleen de vennootschap gebonden is, ofwel wordt de vennootschap niet opgericht of neemt ze de verbintenis niet over en in dit geval is uitsluitend de promotor gebonden. Rekening gehouden met de algemene bewoordingen van deze wetsbepaling heeft zij betrekking op alle verbintenissen, van welke aard ook, met inbegrip van deze die voortspruiten uit een, in naam van de vennootschap gesloten bediendenkontrakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.