Arbeidshof: Arrest van 26 Oktober 1992 (Brussel)

Date :
26-10-1992
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19921026-1
Role number :

Summary

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de sluitingsperiode van de onderneming heeft geen invloed op de effectieve wedertewerkstelling die voordien had plaatsgevonden. Het doel van artikel 23 is de werknemer die, niettegenstaande zijn tijdelijke ongeschiktheid, een wedertewerkstelling aanvaardt, geen financieel nadeel te laten ondervinden op professioneel vlak. De werknemer die voordien was wedertewerkgesteld, behoudt op het ogenblik van de vakantie zijn hoedanigheid van wedertewerkgestelde en mag wettelijk gezien inactief blijven met behoud, zonder enig verlies, van hetgeen hem verschuldigd is voor betaald jaarlijks verlof. Deze omstandigheid valt geenszins onder toepassing van de gevallen bepaald bij artikel 23, alinea 4, 1°, 2° of 3°. De tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zonder loonverlies is wedertewerkgesteld, mag dus niet geacht worden opnieuw tijdelijk volledig ongeschikt te zijn door de enkele omstandigheid van het samenvallen van de wedertewerkstelling met een periode van jaarlijks verlof.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.