Arbeidshof: Arrest van 4 Februari 1993 (Brussel). RG 26348

Date :
04-02-1993
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930204-9
Role number :
26348

Summary :

Uit het enkel feit van de hoedanigheid van priester, welke een verbintenis tot gehoorzaamheid zou inhouden aan zijn bisschop die hem een werk kan opdragen en " hem kan terugroepen ", kan niet afgeleid worden, dat zodanig persoon onmogelijk een arbeidsovereenkomst met de inrichtende macht van een school zou kunnen sluiten. Indien men ervan uitgaat, dat integendeel, spijts deze plicht van gehoorzaamheid, de arbeidsbetrekkingen tussen deze persoon en de inrichtende macht van de school autonoom kunnen worden beschouwd en de " vrije wil " als een " plerumque fit " dient aangenomen, tenzij de R.V.P. het tegendeel zou bewijzen, dan komt het aan de pensioenaanvrager toe, het bewijs te leveren dat volgende voorwaarden vervuld waren, welke van dergelijke autonome arbeidsovereenkomst doen blijken : 1. dat hij effectief leraar was tijdens de betwiste jaren; 2. dat de school waarin hij les gaf beheerd werd door een inrichtend comité; 3. dat hij les gaf overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake dat onderwijs, en dit in de door de school aangewezen lokalen en volgens de geprogrammeerde uren; 4. dat hij deze prestaties leverde tegen een aan hem uitbetaald loon. Verwijzing naar : Cass., 12 januari 1992, S.R.K. 1992, blz. 290 en 291; A.H. Antwerpen, 19 november 1980, S.R.K. 1992, blz. 95 en volgende.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.