Arbeidshof: Arrest van 6 Maart 1972 (Brussel). RG 2533

Date :
06-03-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720306-1
Role number :
2533

Summary :

Met toepassing van artikel 28, tweede lid, van de algemene arbeidsongevallenwet, diende de eis tot herziening te worden ingesteld binnen een termijn van drie jaren, te rekenen vanaf de dag van de gehomologeerde overeenkomst, in casu 24 april 1968. Bedoelde termijn is van openbare orde (Cass. 19 april 1968, Pas. 1968, I, 985.) en partijen kunnen daarover niet overeenkomen (Cass. 17 november 1967, Pas. 1968, I, 365). Het hoort aan de rechter in voorkomend geval de niet ontvankelijkheid van de eis wegens laattijdigheid ambtshalve in te roepen (Cass. 12 december 1929, Pas. 1930, I, 48).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.