Arbeidshof: Arrest van 7 Juni 1974 (Brussel). RG 2130

Date :
07-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740607-8
Role number :
2130

Summary :

In de gevallen van arbeidsongeschiktheid waarvoor de werkgever het loon geheel of gedeeltelijk heeft betaald met toepassing van de wettelijke bepalingen, is de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid die welke door de werkgever in aanmerking is genomen. Als de werkgever, niettegenstaande het bepaalde in art. 29, alinéa 2, van de wet op de arbeidsovereenkomst voor werklieden, naar aanleiding van een wederinstorting toch het gewaarborgd weekloon geheel of gedeeltelijk heeft betaald, heeft hij dat niet met toepassing van wettelijke bepalingen gedaan; de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn dus verschuldigd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.