Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Januari 1979 (Brussel). RG 78/6710

Date :
18-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790118-4
Role number :
78/6710

Summary :

Volgens artikel 1, alinéa 3 van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 worden verschillende juridische entiteiten vermoed, tot het tegendeel wordt bewezen een technische bedrijfseenheid te vormen, indien de in het artikel gestelde voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld. Ook al zijn alle voorwaarden gelijktijdig aanwezig om het wettelijk vermoeden doorgang te doen vinden, blijft het toegelaten aan de werkgever of gebeurlijk aan ieder ander betrokken partij aan te tonen dat in het konkrete te behandelen geval van één technische bedrijfseenheid geen sprake kan zijn. Dit laatste is het geval indien uit de bewijsvoering zou blijken dat de vooropgestelde technische bedrijfseenheid niet beantwoordt aan de algemene criteria gesteld bij de artikelen 1, alinéa 2, en 9, alinéa 3, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1978, met andere woorden indien uit de voorhanden zijnde economische en sociale criteria het bestaan van één technische bedrijfseenheid niet zou kunnen worden afgeleid. In casu is het vermoeden aanwezig dat de twee juridische entiteiten één bedrijfseenheid uitmaken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.