Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 Juni 1984 (Brussel). RG 122783

Date :
04-06-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840604-6
Role number :
122783

Summary :

De verjaringstermijn bij een arbeidsongeval overkomen in een lokaal bestuur begint te lopen vanaf het ogenblik dat de rechtsvordering had kunnen ingesteld worden, dit is vanaf het ogenblik van de notificatie van de weigering tot erkenning van enige invaliditeit aan het slachtoffer. Zolang de lokale overheid niet in alle duidelijkheid een definitief standpunt heeft ingenomen, heeft dit voor het slachtoffer een onmogelijkheid tot vorderen voor gevolg.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.