Hof van Beroep: Arrest van 11 Mei 1981 (Brussel). RG C-68/92;C-69/92

Date :
11-05-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810511-5
Role number :
C-68/92;C-69/92

Summary :

De rechtbank van koophandel is bevoegd om het faillissement open te verklaren van rechtspersonen die, ten strijd met hun eigen statuten, handelingen stellen, door de wet als handelsdaden gekwalificeerd en die er een gewoon beroep van maken. De hoven en de rechtbanken hebben de plicht de economische werkelijkheid na te gaan zoals deze voortvloeit uit de feitelijke omstandigheden en in weerwil van de schijn die willens opgewekt wordt door een V.Z.W. Om de werkelijke aard van een vennootschap na te gaan is het van belang niet te blijven stilstaan bij de vorm onder dewelke ze werd opgericht maar wel aandacht te hebben voor het doel van de verrichtingen van de vennootschap zoals het blijkt uit de stichtingsovereenkomst en uit de werkelijke verrichtingen van deze rechtspersoon.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.